Home

Back

لیست و قیمت فضا
هر گاه کسی بخواهد به نمایشگاه شما سری بزند باید آدرس نمایشگاه شما را داشته باشد . در اینترنت نیز اگر کسی بخواهد دیگران را به نمایشگاهش دعوت کند باید این آدرس داشته باشدد تا بتواند آنرا به بازدیدکنندگان عرضه کند و بدلیل اینگه آدرس باید در تمام اینترنت منحصر به فرد باشد.ما از طریق سازمانهای بین المللی مختلف وظیفه ثبت آدرسهای اینترنتی افراد را بعهده میگیریم. این آدرسها معمولا از سه بخش که با یک نقطه از هم جدا می شوند تشکیل شده است .مثل : www.tolou.com و از چپ به راست ترجمه می شود. www نشاندهنده اینست که این آدرس مربوط به تار جهان گستر است. قسمت بعد نامی است که شما انتخاب میکنید که بهتر است نامی کوتاه و به یاد ماندنی باشدو قسمت سوم که معمولا سه حرفی . نشاندهنده نوع سازمان شماست.(تجاری- فنی و.....) می باشد.

Domain Extention

1 Year

2 Year

5Year

.ca

260.000

420.000

900.000

.com

180.000

300.000

650.000

.net

180.000

300.000

650.000

.org

180.000

300.000

650.000

Info

210.000

320.000

640.000

.biz

210.000

320.000

640.000

.ws

260.000

400.000

740.000

.de

220.000

330.000

680.000

.cc

410.000

710.000

1470.000

.us

200.000

300.000

600.000

.co.uk

300.000

600.000

.ir

180.000

---

450.000

.name.ir

180.000

----

368.000

WS domain 1 charachter domains costs 500,000,000 Rls
WS domain 2 charachter domains costs 1,000,000 Rls
WS domain 3 charachter domains costs 5,000,000 Rls


Print